Privacyreglement

PRIVCACYBELEID VAN TENNISVERENIGING DEN HAM  

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tennisvereniging Den Ham (hierna: “de vereniging’’) verwerkt van haar leden en sponsoren. Indien je lid wordt van de vereniging of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Tennisvereniging Den Ham, Kerkallee 1, 7683 PX Den Ham, telefoonnummer 0546-672910, KvK nummer 40059284. De ledenadministrateur is bereikbaar via [email protected]

2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel

2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, pasfoto            

b) adresgegevens eventueel postadres            

c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2       de vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b) je naam, adresgegevens e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de vereniging;

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, bijdrage clubkampioenschappen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3  Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de vereniging en je te informeren over de ontwikkelingen van de vereniging.

E-mail berichtgeving (opt-out): De vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.  

3. Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.  

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.  

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de vereniging kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de vereniging zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministrateur.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via [email protected]

6. Foto's

Tijdens evenementen en activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt. Gezien de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk om iedereen van te voren toestemming te vragen voor publicatie. Wij gaan echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een persoon desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.  

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.